+90 212 227 4480
T.C.
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) İşbu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (GSÜSEM) faaliyet alanındaki eğitim programları ile diğer etkinliklerin planlanmasına, hazırlanmasına, yürütülmesine ve bu çerçevede, anılan etkinliklerin sonunda başarı belgesi, katılım belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşullarının belirlenmesine ve mali hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) İşbu Yönerge, GSÜSEM’in yürüteceği eğitim programları ile diğer etkinliklere ilişkin esaslarla, bu faaliyetler sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşullarına ve mali hususlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) İşbu Yönerge; 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 13/07/2011 tarihli ve 27993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan GSÜSEM Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) İşbu Yönergede geçen;
a) Eğitim programı: GSÜSEM tarafından ilgili akademik standartlar ile yüksek öğretim kalitesi gözetilerek yürütülen kurs, seminer, sertifika programı ve benzeri eğitim faaliyetleri ile etkinlikleri,
b) Program koordinatörü: GSÜSEM’ eğitim programlarını öneren ve GSÜSEM Yönetim Kurulu tarafından karar verildiği takdirde ilgili programın yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlayan kişiyi,
c) Eğitmen: GSÜSEM tarafından yürütülen eğitim programında eğitim veren kişiyi,
ç) Katılımcı: GSÜSEM tarafından yürütülen eğitim programına bilgi almak amacıyla katılmak için kayıt olan kişiyi,
d) Sertifika programı: GSÜSEM tarafından yürütülen eğitim programlarından, “sertifika programı” niteliği program şartnamesinde ve duyurusunda belirtilen, en az 60 saatlik içeriği haiz ve devam zorunluluğunu yerine getirip öngörülen başarı değerlendirme sistemi uyarınca da başarılı olan katılımcıların başarı belgesi almaya hak kazandığı eğitim programını,
e) Başarı Belgesi: GSÜSEM tarafından yürütülen sertifika programlarına katılarak devam zorunluluğuna uyup, öngörülen başarı değerlendirme sistemi uyarınca başarılı olan katılımcılara verilen belgeyi,
f) Katılım Belgesi: GSÜSEM tarafından yürütülen sertifika programlarında devam zorunluluğunu yerine getirdiği halde başarı belgesi almaya hak kazanamayan katılımcılar ile diğer eğitim programlarında devam zorunluluğunu yerine getiren katılımcılara verilen belgeyi, ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Programlarına İlişkin Esaslar

Eğitim programlarının önerilmesi
MADDE 5 – (1) Galatasaray Üniversitesi öğretim elemanları, GSÜSEM tarafından yürütülmek üzere eğitim programları önerebilirler. Eğitim programı önerisi, “GSÜSEM Eğitim Programı Öneri Dosyası” hazırlanıp, bir dilekçe ile GSÜSEM Yönetim Kuruluna sunularak gerçekleştirilir.
(2) “GSÜSEM Eğitim Programı Öneri Dosyası”,
a) “GSÜSEM Eğitim Programı Öneri Formu”,
b) “Ders Çizelgesi Formu”,
c) Öngörülen her ders için “Ders Bilgi Formu”,
ç) “Başarı Değerlendirme Yöntemi Formu” (sertifika programları için) doldurulup,
d) Eğitmenler için “Özgeçmiş Formu”
e) “GSÜSEM Eğitim Programı Duyuru Metni Önerisi” eklenerek, hazırlanır.


(3) “GSÜSEM Eğitim Programı Öneri Formu”nda açılması önerilen eğitim programının,
a) Adı,
b) Türü (sertifika programı, kurs, seminer, diğer etkinlikler…),
c) Amacı ve içeriği,
ç) Hedef kitlesi ile katılımcılarını kabul için aranacak özellikler,
d) Eğitmenlerinin isimleri ve varsa unvanları,
e) Programın daha önce açılıp açılmadığı bilgisi,
f) Öngörülen ilk döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri ile (varsa) öngörülen sonraki dönemler için ilgili tarihler,
g) Programın saat ve hafta olarak süresi,
h)Yürütüleceği mekânın ve kullanılacak teknik donanımın özellikleri, bunların Galatasaray Üniversitesi imkânları dâhilinde mevcut olup olmadığı, mevcut olmadığı hallerde temini için öngörülen bütçe,
ı) Kayıt (katılım) ücreti,
i) Açılması için öngörülen asgari katılımcı sayısı,
j) Katılım belgesi almaya hak kazanılabilmesi için öngörülen devam koşulları ile sertifika programlarında başarı belgesi alınabilmesi için gerçekleştirilmesi gereken başarı koşulları,
k) Eğitim programlarında ölçüt olarak kullanılacak değerlendirme sistemi, belirtilecek
şekilde hazırlanır.

(4) “Başarı Değerlendirme Yöntemi Formu” sadece sertifika programı önerilerinde doldurulur. Sertifika programlarında başarının değerlendirmesi yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar yoluyla yapılabilir. Sınav şekillerinden hangilerinin uygulanacağı ve öngörülen sınav sayısı bu formda belirtilir.
(5) “GSÜSEM Eğitim Programı Duyuru Metni Önerisi”, önerilen programın adı, amacı, gerçekleştirilmesi öngörülen başlangıç ve bitiş tarihleri, katılımcılarda aranacak özellikler, asgari katılımcı sayısı, programın yürütüleceği yer, katılım veya başarı belgesi verilmesi konusundaki bilgileri mutlaka kapsar ve ana metin ile aynı büyüklükte yazılmış biçimde “T.C. Galatasaray Üniversitesi, gereklilik görülmesi halinde, programın içeriği ile yürütülmesine ilişkin hususlarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar” ibaresini içerir. Program duyuru metni önerisinde, ilgili programda verilecek dersler ile bu dersleri verecek eğitmenlerin isimleri ve katılım ücreti de belirtilebilir; bu bilgilerin yer almadığı duyuru metinlerinde mutlaka programla ilgili ayrıntılı bilgi alınabilecek ve fiilen sorunsuz ulaşılabilen bir telefon numarası veya internet adresi bulunmalıdır.

Eğitim programlarının açılması
MADDE 6 - (1) GSÜSEM Yönetim Kurulu, işleme koyulan GSÜSEM Eğitim Programı Öneri Dosyalarını ilgili akademik standartlar ve yüksek öğretim kalitesinin sağlanması hedefi gözetilerek değerlendirilir. GSÜSEM Yönetim Kurulu, önerilen programların açılmasının sağlanması amacıyla, öneri dosyasında sunulan hususlardan herhangi birinde değişiklik yapılmasını isteyebilir. İlgili öneri dosyaları kabul, değişikliklerle kabul ya da reddedilir.
(2) GSÜSEM Eğitim Programı Öneri Dosyalarından, GSÜSEM Yönetim Kurulu tarafından kabul veya değişikliklerle kabul edilenler için ilgili eğitim programlarının başlığını taşıyan “GSÜSEM Eğitim Programı Şartnamesi” hazırlanır.
(3) Eğitim programı şartnameleri, GSÜSEM Yönetim Kurulu’nun uygun bulduğu şekliyle eğitim programı öneri dosyası ile birlikte, ilgili programın açılması talebiyle Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.
(4) Kamu veya özel sektör kuruluşlarından talep gelmesi halinde, GSÜSEM Yönetim Kurulu ilgili talebe cevap verecek eğitim programlarını açıp açmamayı veya bu tür programları talep eden taraflarla birlikte ortak program şeklinde yürütüp yürütmemeyi değerlendirir. Kabul edilen eğitim programı önerileri veya ortak eğitim programlarının yürütülmesine ilişkin ortak program anlaşmaları GSÜSEM Yönetim Kurulunun kararıyla Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.
(5) Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanan eğitim programlarının onaylanmış duyuru metni kullanılarak ilan edilmesi ve program şartnamesinde öngörülen şekilde yürütülmesi için GSÜSEM Yönetim Kurulu gereğini yapar.

Program koordinatörleri
MADDE 7 - (1) GSÜSEM tarafından düzenlenen eğitim programları koordinatörlerinin Galatasaray Üniversitesi öğretim elemanı olması şartı aranır.
(2) Bir eğitim-öğretim yılı boyunca aynı öğretim elemanı GSÜSEM bünyesinde en fazla 4 farklı eğitim programda koordinatör olabilir.

Eğitmenler
MADDE 8 – (1) GSÜSEM tarafından yürütülen eğitim programlarında eğitmenler öncelikle kendi istekleri gözetilerek belirlenir.
(2) GSÜSEM tarafından yürütülen eğitim programlarında, verilecek toplam eğitim süresinin kural olarak en az %75’i Galatasaray Üniversitesi öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilir. Gerek görülmesi halinde, Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulu bu oranın %50 ile sınırlanmasına onay verebilir.
(3) GSÜSEM tarafından yürütülen eğitim programlarında, Galatasaray Üniversitesi dışından akademik unvanı olan veya olmayan kişilerin, ilgili programın içeriği gereği eğitmen olarak görev alması önerilebilir. Bu şekildeki önerileri GSÜSEM Yönetim Kurulu, yürütülecek eğitim programıyla ilgili akademik standartlar ve yüksek öğretim kalitesinin sağlanması hedefini gözeterek değerlendirir. Kabul edilen önerileri Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulu onayladığı takdirde ilgili kişiler GSÜSEM eğitim programlarında eğitmen olarak görev alabilir.

Performans değerlendirme
MADDE 9 – (1) Eğitim programının içeriği ve programda yer alan tüm eğitmenlerin performansı katılımcılar tarafından “GSÜSEM Eğitim ve Eğitmen değerlendirme Anketi” kullanılarak değerlendirilir ve değerlendirme raporları her eğitim programının bitiş tarihinden en geç bir hafta içinde GSÜSEM Müdürlüğü’ne sunulur.
(2) Değerlendirme raporları, GSÜSEM Yönetim Kurulu tarafından incelenip gerekli görülen değişiklikler karara bağlanarak GSÜSEM Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

Kayıt
MADDE 10 - (1) GSÜSEM tarafından açılacağı duyurulan eğitim programlarına kayıt için, "Katılımcı Başvuru Formu" katılımcı tarafından doldurulup imzalanarak ve adaylardan istenen diğer belgeler ile katılım ücretinin ilgili hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu eklenerek başvurulur.
(2) Katılımcı başvuru formunda, adayın adı, soyadı. T.C. kimlik numarası ve ilgili program katılımcılarında aranan koşulların gerektirdiği diğer bilgiler belirtilir. Katılımcı başvuru formu "Galatasaray Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi Yönergesi ile kayıt için başvurduğum programın şartnamesinin bilgim dâhilinde olduğunu kabul ve beyan ederim." ibaresini içerir.
(3) Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılar sadece GSÜSEM tarafından yürütülen ilgili eğitim programı kapsamında kendilerine tanınan hakları kullanabilir, Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine tanınan haklardan yararlanamazlar.

Devam zorunluluğu
MADDE 11 – (1) Eğitim programına devam koşullarını yerine getirmeyen katılımcılar katılım belgesi veya başarı belgesi verilmesine yönelik değerlendirmeye alınmaz ancak bu katılımcıların ilgili eğitim programına ilişkin mali sorumlulukları devam eder.
(2) GSÜSEM tarafından yürütülen eğitim programlarında katılımcıların uymak zorunda olduğu devam koşulları aşağıdaki gibidir:
a) Eğitim programı sonunda katılım belgesi ve öngörüldüyse başarı belgesi alabilmek için programa %70 oranında devam zorunludur.
b) Devam durumu her ders veya etkinlikle ilgili eğitmen tarafından takip edilir. Eğitmen devam durumunu gösteren çizelge ile birlikte yoklama listelerini ilgili program koordinatörüne teslim eder.
c) Uzun süreli hastalık, kaza veya aile fertlerinden birinin ölümü gibi beklenmeyen durumlar nedeniyle zorunlu devam oranının tamamlanamaması halinde, ilgili katılımcı hakkında program koordinatörünün önerisi üzerine GSÜSEM Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 12 – (1) Sertifika programı katılımcıları sınav sonuçlarına itirazlarını, sonuçların ilanından itibaren yazılı olarak 7 gün içinde GSÜSEM Müdürlüğü’ne yapabilirler.
(2) İtirazlar, GSÜSEM Yönetim Kurulu tarafından ilgili eğitim programı eğitmenleri arasından oluşturulacak bir komisyon tarafından incelenir ve komisyonun sunacağı rapor da gözetilerek, yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde GSÜSEM Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır.

Başarı belgesi, katılım belgesi ve benzeri belgeler [1]
MADDE 13 – (1) Başarı belgesi veya katılım belgesi verilme koşulları ile gerek görülmesi halinde sertifikaların geçerlilik süreleri, ilgili eğitim programının özelliklerine göre GSÜSEM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Rektörlüğün onayına sunulur.
(2) Başarı belgesi veya katılım verilmesi kararlaştırılan eğitim programları dışında yürütülen etkinliklerde GSÜSEM tarafından verilebilecek yeterlilik belgesi ve benzeri belgelendirme talepleri GSÜSEM Yönetim Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır ve Rektörlüğün onayına sunulur.
(3) GSÜSEM tarafından yürütülen eğitim programları sonunda katılımcılara verilecek belgeler ilgili program koordinatörü ve GSÜSEM Müdürü tarafından imzalanır.

Kayıt Dondurma
MADDE 14 – (1) Katılımcılar ancak kayıtlı oldukları programın aynı içerikle tekrarlanacağı sonraki tarihler Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ise, belgelenmiş mazeretlerinin GSÜSEM Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde kayıt dondurabilir.

Eğitim programlarında disiplin
MADDE 15 – (1) Galatasaray Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen GSÜSEM eğitim programlarının katılımcıları, Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin uymak zorunda olduğu disiplin kurallarına uygun davranmakla yükümlüdür.
(2) Eğitim programlarının işleyişini bozan davranışlarda bulundukları veya sınavlarda kopya çektikleri ya da kopya çekmeye teşebbüs ettikleri sabit olan katılımcıların ilgili eğitim programı ile ilişiği GSÜSEM Yönetim Kurulu kararıyla kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Konulara İlişkin Esaslar

Katılım ücreti ve eğitmenlere yapılacak ödemeler [2]
MADDE 16 – (1) GSÜSEM tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılım ücretlerinin belirlenmesinde ve bu ücretler üzerinden yapılacak indirimlerde aşağıdaki esaslar gözetilir:
a) Eğitim programlarına katılım ücretli, ücretsiz veya indirimli olabilir; açılacak her program veya yapılacak her etkinlik için GSÜSEM Yönetim Kurulu katılım ücretinin ve ödeme koşullarının belirlenmesine ilişkin karar alır ve Rektörlüğün onayına sunar.
b) Katılım ücretini ödeme koşulları adaylara önceden duyurulur.
c) GSÜSEM Yönetim Kurulu katılım ücretlerinde, Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine, Galatasaray Üniversitesi mezunlarına, Galatasaray Üniversitesi personeli ile bunların eş ve çocuklarına, Galatasaray Lisesi mezunlarına, şehit eş ve çocukları ile gerek görülen diğer gruplara %20 oranında indirim uygulanmasına karar verebilir. Her katılımcı, her bir eğitim programı ya da etkinlik için bir tek indirim şartından ve durumunu resmi bir belge ile kanıtlamak suretiyle yararlanabilir.
ç) Katılım ücreti ödenen veya ödenmeye başlanan eğitim programı başladıktan sonra ilgili programa devam etmeyen veya bu programla ilişiği kesilen katılımcıya, ödediği ücret geri ödenmez. Katılımcı, taahhüt ettiği borcun tamamını ödemekle yükümlüdür.
(2) GSÜSEM Yönetim Kurulu açılan programlarda görev alan elemanlara yapılacak ödemelerle ilgili olarak katkı paylarını da belli eden bir kararı Rektörlüğün onayına sunar.

Mali işlerin yürütülmesi
MADDE 17 – GSÜSEM’in mali işleri Galatasaray Üniversitesi Döner Sermaye Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Telif hakları
MADDE 18 – (1) Eğitim programlarında katılımcılara dağıtılacak tüm ders notlarının telif hakları ilgili eğitmenlere aittir; bu tür ders malzemesi, ilgili eğitmenlerin ve GSÜSEM Yönetim Kurulunun izini olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve katılımcıların kişisel yararlanması dışında bir amaçla kullanılamaz.

Eğitim programlarının iptali
MADDE 19 - (1) GSÜSEM tarafından açılacağı duyurularak katılımcıların kaydına başlanan eğitim programlarından ilan edilen kayıt dönemi sonunda öngörülen asgari katılımcı sayısı sağlamayanlar, GSÜSEM Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilebilir.
(2) İptaline karar verilen programlar için yatırılmış kayıt ücretleri ilgili katılımcılara iade edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 - (1) İşbu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 13/07/2011 tarihli ve 27993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan GSÜSEM Yönetmeliği hükümleri gözetilerek, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Galatasaray Üniversitesi Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 21 – (1) İşbu Yönerge, Galatasaray Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer

Yürütme
MADDE 22 – (1) İşbu Yönerge hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.


1: İlgili Yönetmelik: MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: (…
ç) Merkez tarafından verilecek başarı belgesi, sertifika, katılım belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları ile gerekli düzenlemeleri, görevlendirmeleri ve yapılacak ödemeleri karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak.
2: İlgili Yönetmelik: MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: (…)
ç) Merkez tarafından verilecek başarı belgesi, sertifika, katılım belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları ile gerekli düzenlemeleri, görevlendirmeleri ve yapılacak ödemeleri karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak.