+90 212 227 4480

Sertifika Programları

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI SERTİFİKA PROGRAMI
Programın Amacı

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın kullanım alanı genişlemiştir. Bu programın amacı, Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun finansal tabloların düzenlenmesi konusunda bilgi sahibi uzmanlar yetiştirmektir.

İçeriği
 • Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Giriş
 • TFRS Uygulamaları için Finansal Matematik
 • Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar
 • Varlık ve Borçların Ölçüm Esasları
 • Stokların Ölçümü ve Raporlanması
 • Stokların Ölçümü ve Raporlanması
 • Stokların Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanmasına İlişkin Uygulamalar
 • Hasılatın Ölçümü ve Raporlanması
 • Maddi Duran Varlıkların Ölçümü ve Raporlanması
 • Maddi Olmayan Duran Varlıkların Ölçümü ve Raporlanması
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Ölçümü ve Raporlanması
 • Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 • Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması
 • Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması
 • Maddi Duran Varlıklar, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanmasına İlişkin Uygulamalar
 • Finansal Araçların Ölçümü ve Raporlanması
 • Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanmasına İlişkin Uygulamalar
 • Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminleri ve Hatalar
 • Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
 • Devlet Teşvikleri ve Yardımlarının Muhasebeleştirilmesi
 • TMS 24: İlişkili Taraf Açıklamaları Standardı
 • TFRS 12: Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar
 • TFRS 2: Hisse Bazlı Ödemeler Standardı
 • TFRS 5: Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standardı
 • TFRS 8: Faaliyet Bölümleri Standardı
 • TMS 21: Kur Değişiminin Etkileri Standardı
 • TMS 29: Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı
 • TMS 33: Hisse Başına Kazanç Standardı
 • TMS 34: Ara Dönem Finansal Raporlama
 • İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması
 • Özkaynak Yöntemiyle Ölçülen Yatırımların Muhasebeleştirilmesine İlişkin Uygulamalar
 • Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Geçiş İşlemleri
 • Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıkların Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması
 • Çalışanlara Sağlanan Faydaların Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması
 • TFRS 13: Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
 • Ertelenmiş Verginin Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması
 • Grup İşletmelerinde Finansal Raporlama ve Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi
 • Monografi: TFRS Raporunun Hazırlanması
 • Grup İşletmelerinde Finansal Raporlama ve Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesine İlişkin Uygulama

Hedef Kitlesi
 • Muhasebe ve finansal raporlama alanlarında çalışanlar,
 • CFO'lar,
 • Yeminli mali müşavirler,
 • Muhasebe ve finans müdürleri,
 • İç denetçiler,
 • Serbest muhasebeci mali müşavirler,
 • Bağımsız denetçiler,
 • Bütçe ve finans yöneticileri ve çalışanları,
 • Konuya ilgi duyan, muhasebe bilgisi olanlar.

Süresi
(66 saat)


Kesin Kayıt Tarihi ve Yeri
Galatasaray Üniversitesi


Eğitmenler
 • Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu
 • Doç. Dr. Volkan Demir
 • Doç. Dr. Ömür Süer
 • Doç. Dr. Banu Dinçer
 • Doç. Dr. Oğuzhan Bahadır
Bilgi veya Başvuru Talep Formu